ovecka.sk


 

   


www.sia.gov.sk
www.esf.gov.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Priorita os:
1. Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie:
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Rámcová aktivita:
Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov
Prijímateľ:
Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina
Názov projektu:
Vzdelávanie zamestnancov Bryndziareň a syráreň, s.r.o.

Priestor na Vašu príležitosť.
Trvanie projektu júl. 2010 – august. 2011

-----------------------------------------------------------------------Tlačová správa a PR článok po ukončení projektu.

-----------------------------------------------------------------------

Aktualizované / Last modified – 02. 11. 2012
Webdesign © EN ARS, 2003

bryndza, bryndzove, cheese, syr, käse, brinza, ovci, kravsky, brynza, syrove, sheep, Hartkäse, Schafskäse, Schafsmilch, Kuhmilch, mlieko, milk, milch